Menu Close

Istorija ir dabartis

Darželį 2019 m. Mokytojų dienos proga aplankė buvusios darbuotojos

 

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1973 m. kovo 13 dienos. Steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė. Juridinio asmens kodas 190312011, buveinės adresas Kosmonautų g. 13, Jonava, LT 55141, buveinės unikalus Nr. nekilnojamojo turto registre 20/228079, tel./fax. (8 349) 53 565, el. paštas info@jonavossaulute.lt, tinklalapis www.jonavossaulute.lt, Facebook puslapis „Jonavos vaikų lopšelis – darželis “Saulutė”. Nuo atidarymo iki 1999 m. įstaigai vadovavo Rūta Rožukienė, 1999-2017 m. – direktorė Birutė Budreckienė, nuo 2018 m. direktorė – Jelena Galvydytė.

Jonavos vaikų lopšelis  – darželis „Saulutė“ – biudžetinė, nesiekianti pelno įstaiga, įsteigta teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Veiklos sritys: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, ugdymo kalba – lietuvių. Darželyje dirba kvalifikuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų komanda kartu pagalbos mokiniui specialistais, meninio ugdymo ir fizinio ugdymo mokytojais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, mokytojo padėjėjais, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų asistentais, personalo darbuotojais. Lopšelyje – darželyje „Saulutė“ ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais. Priešmokyklinio ugdymo tikslas –  padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

2007 m. sukurta lopšelio – darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 2015, 2018 m. ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinta. Planuojamas ikimokyklinio ugdymo programos rengimas pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo programos gaires. 

Darželio veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu planu, patvirtintu steigėjo, ir metiniu veiklos planu.

Darželio bendruomenė

Šiuo metu lopšeliui darželiui vadovauja direktorė Jelena Galvydytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija Žuravliovienė, ūkvedė Vilma Laževnikienė. Lopšelyje – darželyje veikia 12 grupių: 2 lopšelio grupės, skirtos vaikams nuo 2 m., viena mišri 2-4 m. vaikų grupė, 7 ikimokyklinio ugdymo (3-4, 4-5, 4-6, 5-6 metų vaikų) grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo (6-7 metų vaikų) grupės. 2023-2024 mokslo metais darželį pradėjo lankyti 209 vaikai.  Grupėse dirba 18 mokytojų, 4 iš jų turintys metodininko, 9 – vyresniojo mokytojo, 5 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Fizinio ugdymo užsiėmimus veda mokytoja Viktorija, muzikos užsiėmimus –  meninio ugdymo mokytoja metodininkė Raimonda, dailės užsiėmimus – meninio ugdymo mokytoja Natalija. Įstaigoje pagalbą vaikams ir šeimoms bei mokytojams teikia psichologė Jurgita, socialinė pedagogė metodininkė Jolita, vyresnioji logopedė Lidija. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams sėkmingai įsitraukti į grupėje vykstančias veiklas padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų asistentės – Svetlana, Jolita, Rasa, Greta. 

Mokytojams ir vaikams grupėse talkina 12 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų: Janina, Ligita, Laima, Vitalija, Jurgita, Vilija, Roma, Lina, Lina, Virginija, Natalija, Oksana. Sveikatos priežiūrą vykdo Jonavos sveikatos biuro paskirta visuomenės sveikatos specialistė Simona. Vaikų mitybos organizavimo klausimus sprendžia maitinimo organizatorė Birutė. Skanų ir sveiką maistą gamina Daiva, Vilma, Laimutė. Kokybiško maisto pristatymu rūpinasi Vida. Labai svarbius santechnikos, vidaus remonto, pastato išorės priežiūros, lauko teritorijos priežiūros darbus atlieka Algirdas. Elektros energijos trikdžius šalina ir elektros instaliacijos būklę tobulina Juozas. Lauko teritoriją prižiūri ir signalizaciją priduoda Giedrius. Švarą, tvarką patalpose užtikrina Rima. 

Skip to content