Menu Close

Direktorė

JELENA GALVYDYTĖ

El.p. jelena.galvydyte@jonavossaulute.lt

Tel. +370 349 33 162

Darbo laikas 9.00-17.30, pietų pertrauka 13.00-13.30

 

  IŠSILAVINIMAS

1994-1998 Šiaulių universitetas – Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

2013-2015 Šiaulių universitetas – Specialios pedagogikos magistro laipsnis (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas)

 

DARBO PATIRTIS

1998-09-01 – 2004-08-10  – Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla – specialioji pedagogė, logopedė. 2000-2001 – direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui.

2001-2004 – Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla – specialioji pedagogė, logopedė

2004-08-11-  2017-12-31 – Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – specialioji pedagogė

Nuo 2008 m. iki 2017 m. Jonavos suaugusiųjų švietimo centras – specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų lektorė

2010 m. Raseinių rajono švietimo centras– specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų lektorė

2010 m., 2011 m.  – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – lektorė, konsultantė

Nuo 2011 m. iki 2017 m. – Jonavos rajono savivaldybės teatras – konsultanto veikla teatro edukaciniame projekte „Lygybės medis“

Nuo 2014 m. – VšĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“ – lektorė

2016 m., 2017 m. Pabėgėlių centras, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas – lektorė

VADOVAVIMO PATIRTIS

2000 m. rugsėjis – 2001 m. rugpjūtis – Jonavos rajono Užusalių pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotojos papildomam ugdymui pareigos.

2009 m. rugsėjis – 2012 m. rugsėjis –  Jonavos rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio vadovė.

2018 M. –  dabar Jonavos vaikų lopšelio – darželio “Saulutė” direktorė

PAPILDOMA INFORMACIJA

2009-12-09 suteikta specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Veiklos sritys: ugdymo diferencijavimas, ugdymo programų pritaikymas, mokymo metodų taikymas, mokymosi motyvacijos palaikymas ir kėlimas; mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, elgesio, autizmo spektro, intelekto sutrikimų, ugdymas.

2009-12-22 – specialiojo ugdymo konsultantė – SPPC pažymėjimas, baigus specialiojo ugdymo konsultantų mokymų programą pagal projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“

2017-02-20 Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete įgytas Manegement of Actual and Potential Aggression (MAPA) Foundation Programme (Including Disengagements and Physical Holding Skills) sertifikatas

MOKSLINĖ, PROJEKTINĖ VEIKLA

2010-10-28 Tarptautinė mokslinė konferencija „Specialioji pedagogika: nuo defektologijos iki inkliuzinės pedagogikos”. Parengtas straipsnis ir pristatytas stendinis pranešimas „Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo koordinavimas Jonavos rajone“.

2011 – 2017 m. Jonavos savivaldybės teatro edukacinis projektas „Lygybės medis“. Projektas vyksta 2-3 dienas, jis skirtas socialinę atskirtį patiriantiems socialinės rizikos šeimų vaikams, vaikams su fizine ir protine negalia. Projekto tikslas – plėtoti kultūrinę edukaciją, įtraukiant probleminius vaikus ir jaunimą į teatrinę kūrybą, ugdant toleranciją kitokiam.

2012-10-29 Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Vaiko gerovės link“. Konferencijos tikslas – tobulinti mokyklos vadovų, vaiko gerovės komisijos narių, pagalbos mokiniui specialistų kompetenciją spręsti su mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo susijusias problemas. Esu konferencijos sumanytoja, programos rengėja, viena iš organizacinio komiteto narių. Organizatorius – specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, partneriai –  Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Jonavos suaugusiųjų švietimo centras.

2014 m. Tyrimas „Mokinio, turinčio mokymosi sutrikimų, psichoedukacinis portretas. Tyrimo tikslas – atskleisti mokymosi sutrikimų turinčio mokinio psichologinės edukacinės charakteristikos ypatumus. Tyrime dalyvavo 33 Jonavos rajono II-V klasių mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų, 327 jų bendraklasiai, 23 vaikų tėvai, 22 mokytojai, 13 pagalbos specialistų.

2015-02-25 Respublikinė konferencija „Padėkime užaugti vaikui kurdami saugią ir pritaikytą aplinką“. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja praktine patirtimi ugdant didelių ir labai didelių poreikių turinčius asmenis, kuriant ugdymuisi patrauklią aplinką. Bendradarbiaujant su Jonavos jaunimo mokyklos specialiosios klasės mokytoja ir mokinio tėvais atlikome jautrumo aplinkai vertinimą ir vertinimo rezultatus pristačiau pranešime „Mokinio jautrumo aplinkai vertinimas. Jungtinės Karalystės patirtis“. Taip pat pristačiau pranešimą, paremtą magistro darbo tyrimo medžiaga „Mokinio, turinčio mokymosi sutrikimų, psichoedukacinis portretas“.

2016 m. Magistro darbo recenzavimas. Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto specialiosios pedagogikos studijų programos studentės magistro baigiamojo darbo „Pedagogo kompetencija mokyti mokytis inkliuzinėje klasėje“ recenzavimas.

2016 m. Straipsnis „Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika“ moksliniame žurnale „Specialusis ugdymas“. Straipsnis parengtas magistro darbo tyrimo medžiagos pagrindu, kartu su darbo vadovu ŠU dėstytoju doc. dr. Algirdu Ališausku. Straipsnyje apibūdinama mokymosi sutrikimų turinčių mokinių edukacinė charakteristika. Tyrimo dalyviams (mokiniams, tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams) buvo pateikti klausimai apie vaiko mokymosi situaciją, vaikui teikiamą pagalbą mokykloje ir namuose. Ugdymosi dalyviai daugumą ugdymosi aplinkos faktorių vertina labiau kaip palankius negu nepalankius. Tyrimo rezultatai atskleidžia pozityvias mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, ugdymo tendencijas (didesnį orientavimąsi į mokinių pasiekimus, o ne sunkumus; bendraklasių paramą ir kt.), kartu konstatuojama, kad vis dar aktuali problema išlieka menkas vaikų ir tėvų, kaip ugdymo(si) partnerių įtraukimas ir įsitraukimas į ugdymo procesą.

2016-04-21 Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto organizuojama VII-oji kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija “Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: mokyti ir mokytis inkliuzinėje mokykloje”. Konferencijos tikslas – pasidalyti inkliuzinio ugdymo teorinėmis įžvalgomis, naujausiais nacionalinių, tarptautinių tyrimų rezultatais, ugdytojų patirtimi bei didinti mokslo ir praktikos vienovę. Skaitytas pranešimas „Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika“.

2016-04-27 Respublikinė konferencija „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys šiandienos mokykloje“. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuotos konferencijos tikslas – aptarti nūdienos aktualijas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, pasidalinti gerąja patirtimi. Pristatytas magistro darbo tyrimo medžiaga paremtas pranešimas „Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika“.

2017 m. lietuvių ir anglų kalbomis parengtas straipsnis „Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, psichosocialinė charakteristika“ moksliniam žurnalui „Specialusis ugdymas“. Straipsnis parengtas magistro darbo tyrimo, atlikto 2014 m., medžiagos pagrindu, kartu su darbo vadovu – Šiaulių universiteto dėstytoju, doc. Algirdu Ališausku. Straipsnyje pateikiama mokymosi sutrikimų turinčių mokinių psichosocialinė charakteristika. Išskirtos ir apibūdintos pozityvios ir negatyvios mokymosi sutrikimų turinčio mokinio psichosocialinės (emocinio pasitenkinimo/ savijautos, savirealizacijos ir saviraiškos bei tarpasmeninių santykių) charakteristikos. Išsiaiškintas mokinių, turinčių mokymosi sutrikimą, socialinis statusas klasėje, atskleisti bendraklasių pasirinkimų motyvai. Interviu turinio analizė leido atskleisti veiksnius, lemiančius mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, gerą savijautą, saviraišką bei tarpasmeninius santykius. Probleminės sritys, išryškėjusios per interviu dalyvių apibūdintus neigiamus psichosocialinius veiksnius, keliančius mokiniui ir jo ugdytojams diskomfortą, siejasi su gan dažnais neigiamais emociniais vaiko išgyvenimais, susijusiais su mokykla (nepalankūs santykiai su bendraklasiais ir mokytojais, patiriami mokymosi sunkumai, palaikymo ir pagalbos vaikui stoka), mokinio elgesio charakteristikomis, trukdančiomis bendrauti ir ypač – nepakankama savirealizacija ir saviraiškos stoka (menku įsitraukimu į bendras klasės/mokyklos veiklas).

 

VESTŲ SEMINARŲ, PRANEŠIMŲ TEMOS

„Darbo principai su mokiniais turinčiais emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų“

„Sėkmingas specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“

„Vaiko brandumo mokyklai nustatymas“

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai: Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas atsižvelgiant į jų poreikius. Ugdymo programų pritaikymas. Ugdymo metodai ir strategijos. Žinių ir pasiekimų vertinimas.

“Matematikos mokymosi sutrikimai ir veiksminga pagalba”

“Kaip atpažinti mokymosi sunkumus ikimokykliniame amžiuje”

“Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems rašymo sutrikimų”

“Disleksija. Kaip padėti vaikui, turinčiam skaitymo sutrikimą.”

“Savęs pažinimas ir karjeros planavimas”

“Bendravimas ir asmens motyvavimas”

“Nuoseklūs žingsniai, rengiant įstaigos strateginį planą”

 

Skip to content