Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūrą įstaigoje organizuoja Jonavos rajono sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Simona Metlevskienė, tel. +370 672 91 894

DĖMESIO! PAKEITIMAI (vaikų skaičius grupėje gali būti didinamas ne daugiau kaip 2 vaikais, prireikus užtikrinti ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą vaikams iš Ukrainos).  

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio
22 d. įsakymo Nr. V-313 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. balandžio
25 d. Nr. V-818.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr

Mieli Tėveliai/Globėjai,

Nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 vaikai ugdymo veikloje negali būti priimami, kuriems pasireiškia užkrečiamųjų ligų požymiai ar kit ūmūs sveikatos sutrikimai:
karščiuoja;
kosti;
dūsta;
skundžiasi skausmu;
viduriuoja;
vemia;
turi nežinomos kilmės bėrimo elementų;
taip pat turinčius utėlių ar glindų.
Dėl daugiau informacijos galite kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Simoną Metlevskienę, el. p.
simona.metlevskiene@jonavavsb.lt, tel. nr. 867291894.
Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ administracija

BŪSIMIEMS PRIMOKAMS

Skip to content