Menu Close

Laisvos darbo vietos

0,5 ETATO FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO

Numatomas įdarbinimas nuo 2023 m. spalio mėn., planuojamas atrankos pokalbis dėl įdarbinimo rugsėjo 21-22 d. (konkretus laikas tikslinamas su pretendentais).

Pretendentai el. paštu info@jonavossaulute.lt  arba adresu Kosmonautų g. 13, Jonava iki 2023-09-21 pateikia prašymą dalyvauti atrankos pokalbyje, išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus, gyvenimo aprašymą.

Darbo pobūdis:

Tiesioginio darbo su vaikais metu (12 val./sav.) organizuoja grupines veiklas, prireikus individualias veiklas, kuriomis siekiama tenkinti vaikų prigimtinį judėjimo, fizinio aktyvumo poreikį, skatina spontanišką ir tikslingai inicijuoja vaikų fizinį aktyvumą; vadovauja grupinei vaikų veiklai, kurios metu lavina stambiosios motorikos: ėjimo, bėgimo, šokinėjimo, pusiausvyros išlaikymo judant, laipiojimo aukštyn ir žemyn įgūdžius; ugdo lankstumo, vikrumo, ištvermės ir greitumo, judesių koordinacijos, pusiausvyros savybes;  ugdo vaikų socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi, skatina ugdytinių asmenybės ūgtį, padeda spręsti konfliktus, įgyvendina vaiko pažangą ir gerovę užtikrinančias priemones, tobulina profesines kompetencijas; dirbant vasaros mėnesiais atlieka ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo ar mokytojo asistento funkcijas, neviršijant savo darbo laiko normų; atskiru sutarimu gali vaduoti nedarbingą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoją

Netiesioginio darbo metu (3 val./sav.) planuoja grupinių veiklų turinį, siekiant lavinti vaikų judėjimo, fizinio aktyvumo, socialinius įgūdžius; prireikus, bendradarbiaudamas su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, ugdytinio tėvais, dalyvauja rengiant pritaikytą ugdymo programą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui: numato savo srities ugdymosi tikslus, priemones, darbo būdus, metodus; stebi ugdytinių veiklą, bendradarbiaudamas su mokytoju dalinasi informacija apie vaikų pasiekimus ir nustato tobulintinas sritis, numato priemones, padedančias vaikui siekti pažangos ir gerovės, asmenybės ūgties; rūpinasi sporto salės estetine aplinka, metodinės medžiagos, žaislų, ugdymo priemonių, baldų, inventoriaus saugojimu, priežiūra, inicijuoja aplinkos pokyčius; nagrinėja teisės aktus, analizuoja metodinę literatūrą ir planuoja naudingų vaikams pokyčių įgyvendinimą, analizuoja ir įsivertina savo veiklą,  numato profesinio tobulėjimo kryptis; aptaria vaikų pažangą ar problemas su tėvais, mokytojais ir specialistais, nustato poreikį kreiptis į kitas institucijas ar imtis vaiko gerovę užtikrinančių veiksmų, bendradarbiauja su kitais darbuotojais, dirbančiais su vaikais, organizuoja sporto, fizinio aktyvumo renginius įstaigoje, dalyvauja įstaigos savivaldoje, susirinkimuose, posėdžiuose, diskutuoja ir padeda priimti bendrus sprendimus dėl  įstaigos veiklos kokybės gerinimo.

Reikalavimai:

1. Aukštasis, arba aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija, baigta sporto programa arba įgytas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas.

2. Kūno kultūros pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų arba baigęs ikimokyklinio ugdymo studijų programą.

3.Įgijęs arba siekiantis įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

5.Užsienio kalbos mokėjimas nėra privalomas, tačiau yra privalumas, padidinantis galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

6. Privalo būti išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

7. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, įstaigos vidaus dokumentais;

8. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis bendrų susitarimų.

Skip to content