Menu Close

Laisvos darbo vietos

1 ET. MENINIO UGDYMO MOKYTOJO, 2 ET. IKIMOKYKLINIO (IR PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO MOKYTOJO NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D.

Išsilavinimą, kvalifikaciją įrodančius dokumentus, prašymą dalyvauti prašome pateikti iki 2023 m. gegužės 3 d. el. paštu info@jonavossaulute.lt arba adresu Kosmonautų g. 13, Jonava (8.00-17.00 val.). Atrankos pokalbis numatomas 2023 m. gegužės 4-5 d. (tikslų laiką pranešime susisiekus). Dėl išsamesnės informacijos drąsiai teiraukitės tel. 8 698 27 398 (direktorė).

REIKALAVIMAI MENINIO UGDYMO MOKYTOJUI:

Darbo pobūdis trumpai: organizuoja grupines (muzikos) veiklas, prireikus individualias veiklas, kuriomis, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa, siekiama skatinti vaikų įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimą ir vaizdavimą menine kūryba, improvizacija, intonacijos raiška, komunikacija gimtąja ar/ir užsienio kalba, kūno judesiais; tobulina ugdytinių emocijų, patirties, minčių, įspūdžių, komunikacijos, kūno judesių, kalbos raišką tyrinėjant ir pasirenkant įvairias raiškos priemones, technologijas eksperimentuojant su jomis, skatinant išreikšti savo požiūrį ir supratimą. Bendradarbiaudamas su darželio darbuotojais ir socialiniais partneriais padeda įgyvendinti metinio ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, dalyvauja įstaigos savivaldoje, diskutuoja ir padeda priimti bendrus sprendimus dėl  įstaigos veiklos kokybės gerinimo, siekdamas įstaigos ar grupės iškeltų tikslų rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, dalyvauja įstaigoje organizuojamose veiklose.

Reikalavimai išsilavinimui:
Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, įgyta pedagogo kvalifikacija, baigta meninio ugdymo (muzikos) mokytojų rengimo arba meninio ugdymo (muzikos) studijų programa, arba baigti meninio ugdymo (muzikos) kursai;
2. Meninio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų arba baigęs ikimokyklinio ugdymo studijų programą.
3. Įgijęs arba siekiantis įgyti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
5. Užsienio kalbos mokėjimas nėra privalomas, tačiau yra privalumas, padidinantis galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose.
6. Privalo būti išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).
7. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, įstaigos vidaus dokumentais;
8. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis bendrų susitarimų.

REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO (IR PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO MOKYTOJUI:

Darbo pobūdis trumpai: organizuoja individualias ir grupines veiklas, kuriomis, atsižvelgdamas į vaiko prigimtines galias, jo patirtį, vadovaudamasis raidos dėsningumais, siekia padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo,  mokėjimo mokytis pradmenis; plėtoja vaikų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, skatina ir moko pažinti bei priimtinais būdais išreikšti save; vadovauja vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis spręsti problemas, atsižvelgiant į savo ir kitų aplinkinių ketinimus, veiksmų pasekmes, aktyviai dalyvauti ir kūrybiškai išreikšti save, mokytis pažinti ir veikti; naudoja vaiko pažangą ir gerovę užtikrinančias inovatyvias priemones, taiko aktyvius veiksmingus ugdymo ir ugdymosi metodus; planuoja individualių ir grupinių veiklų turinį, siekdamas lavinti vaiko prigimtines galias, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, uždavinius ir vertybines nuostatas; tobulina profesines kompetencijas, diskutuodamas ir dalinamasis patirtimi su kolegomis, specialistais, dalyvaudamas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, nagrinėdamas metodinę literatūrą, stebėdamas praktinę veiklą, dalyvaudamas projektinėje ir kitoje veikloje; vertina grupės vaikų pasiekimus, ne rečiau nei du kartus per metus pristato ir aptaria vaiko pažangą, savijautą, elgesį su tėvais, ir atsižvelgdamas į individualią vaiko pažangą planuoja tolimesnį ugdymą, pasirenka pagal amžiaus raidos tarpsnį, polinkius, ypatingumus tinkamą ugdomąją medžiagą, metodus, būdus ir formas, planuoja veiklą įvairiose ugdymo erdvėse, analizuoja parinktų ugdymo metodų, būdų veiksmingumą, numato priemones, padedančias vaikui siekti pažangos; bendradarbiaudamas su darželio darbuotojais ir socialiniais partneriais padeda įgyvendinti metinio ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, dalyvauja įstaigos savivaldoje, diskutuoja ir padeda priimti bendrus sprendimus dėl  įstaigos veiklos kokybės gerinimo, siekdamas įstaigos ar grupės iškeltų tikslų rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja renginius, dalyvauja įstaigoje organizuojamose veiklose.

Reikalavimai išsilavinimui:

Ikimokyklinio ugdymo programą gali vykdyti asmuo, įgijęs išsilavinimą / specialybę ar baigęs studijų krypčių grupės studijų kryptį / studijų programą:

1. turintis specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar aukštąjį išsilavinimą pagal ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos studijų programas;

2 turintis pedagogikos krypties aukštąjį išsilavinimą pagal ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šaką ir įgijęs pedagogikos krypties kvalifikacinį laipsnį;

3 įgijęs ugdymo mokslų pedagogikos krypties aukštąjį išsilavinimą pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) vaikystės pedagogikos studijų programą;

Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

Turi būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras;

Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas turi būti susipažinęs su ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, įstaigos vidaus dokumentais, laikytis grupės, įstaigos bendrų susitarimų, gebėti bendradarbiauti, pagarbiai bendrauti.

PRIVALUMAI: įstaigos vertybes atitinkančios nuostatos, motyvacija darbui.

Skip to content